Privacybeleid

PRIVACY STATEMENT

VERSIE 25-05-2018

INLEIDING

TBO-Texel verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en daarbij deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Omdat op basis van uw inloggegevens of aan de hand van ingevoerde persoonsgegevens of aan de hand van technische gegevens bekend of mogelijk te achterhalen is wie u bent, worden hiermee persoonsgegevens in de zin van de  Europese privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

VERANTWOORDELIJKHEID

TBO-Texel is formeel Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Contactgegevens van TBO-Texel zijn:

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING (FG)

TBO-Texel heeft een FG aangesteld om te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens op een veilige manier gebeurt, conform de eisen en richtlijnen die de wet hieraan stelt. Als u vragen heeft over privacy-aspecten van de verwerking van uw gegevens kunt u deze richten aan:

WAARVOOR WE UW GEGEVENS GEBRUIKEN

TBO-Texel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • om uw bestelde vervoer te kunnen uitvoeren;
  • om uw bestelde vervoer te kunnen factureren of declareren;

WAT DE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING IS

TBO-Texel mag uw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een legitieme rechtsgrond voor is. Deze rechtsgrond is het uitvoeren van een (vervoers)overeenkomst. Voor andere doeleinden is de rechtsgrond dat u daar door de verstrekking van uw gegevens zelf mee instemt.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kan TBO-Texel navolgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Wanneer u inlogt: gebruikersnaam, wachtwoord;
  • Wanneer u een particuliere bestelling plaatst: naam, adres, postcode, plaats, land, e-mailadres, telefoonnummer, rekeningnummer (IBAN)
  • Wanneer u een zakelijke bestelling plaatst: idem, alsmede bedrijfsnaam, btw-nummer;
  • Wanneer u gebruik maakt van Zittend Ziekenvervoer: idem, alsmede BSN, geboortedatum, inschrijvings(verzekerings)nummer, machtigingsnummer, prestatiecode vervoer, reden vervoer;

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK (COOKIES)

TBO-Texel gebruikt cookies om het gebruik en de werking van de portalen en programma’s te kunnen monitoren en verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een portaal wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. TBO-Texel gebruikt cookies van Google Analytics.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, maar dit kan ten koste gaan van uw gebruikservaring. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS DELEN MET ANDEREN

TBO-Texel kan andere organisaties inzetten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer dat het geval is sluiten wij een zgn. Verwerkersovereenkomst met deze partij om te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd blijft. TBO-Texel blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze verwerkingen.

TBO-Texel verkoopt uw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend aan anderen verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

TBO-Texel zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld tenzij wet- en regelgeving onder specifieke omstandigheden een andere minimale of maximale termijn vereist, bijvoorbeeld i.g.v. gegevens m.b.t. een financiële transactie.

GEHEIMHOUDING

Alle medewerkers van TBO-Texel die toegang zouden kunnen hebben tot uw gegevens zijn gescreend aan de hand van een VOG en hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

BEVEILIGING

TBO-Texel neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@tbo-texel.nl

UW RECHTEN TEN AANZIEN VAN UW GEGEVENS EN DE VERWERKING

De geldende privacywetgeving heeft geregeld dat u als betrokkene een aantal rechten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen, te laten verwijderen of te laten overdragen. U heeft ook het recht om de verwerking te beperken, of te staken. Ook als u eerder expliciet akkoord gegeven heeft op een specifieke verwerking kunt u dit akkoord te allen tijde intrekken. U kunt een verzoek m.b.t. deze rechten richten aan:

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, zullen wij contact met u opnemen en om bevestiging vragen. Afhankelijk van de situatie en het soort gegevens kan het zijn dat we u vragen om een identiteitsbewijs te tonen, om te controleren of het inderdaad om uw gegevens gaat. TBO-Texel zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

KLACHTEN

Wanneer u een klacht heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u deze richten aan

TBO-Texel zal uw klacht vertrouwelijk behandelen.

Als uw klacht over de verwerking door TBO-Texel niet naar tevredenheid wordt afgehandeld kunt u een klacht hierover richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens, via: